آشنایی با شرکت

تاسیس شرکت با مسولیت محدود، جهان مفتول بردیا در تاریخ 30/04/1397 به شماره ثبت 1661

و شناسنامه ملی 14007729060 ثبت و تکمیل گردیده است.

اعضاء هیئت مدیره خانم سمیرا محمدزاده به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود.

آقای باقر یزدانی تکانتپه به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضاء لیه اوراق و اسناد بهادار می باشند.

موضوع فعالیت در زمینه تولید و تهیه و توزیع انواع مفتولهای صنعتی مورد استفاده خودروسازی پیچ و مهره و... می باشد.

10000
2715

خدمات ما

شرکت جهان مفتول بردیا

تیم ما

با پرسنل کاری ما آشنا شوید

بهروز مقدم
مدیر آی تی
داخلی 123
علی ابراهیمی
مدیر فروش
داخلی 125
خانم مهیندخت
مدیر خدمات پس از فروش
داخلی 115
حسن زنجانی
مدیر تولید
داخلی 104

سخنان مدیریت

Request A Quote